ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ 2019/2020

ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ 2019/2020

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019/2020

2019/2020  പദ്ധതികള്‍

ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍

ബഡ്ജറ്റ് 2019/2020

ബഡ്ജറ്റ് 2019/2020

ബഡ്ജറ്റ് 2018/19 (റിവൈസ്ഡ്)

റിവൈസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് 2018/19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018/19

ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍

റസീപ്റ്റ് & പെയ്മെന്‍റ്

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ (2018/19)

ഫൈബര്‍ റി ഇന്‍ഫോഴ്സസ്(എ.ആര്‍.പി കട്ടമരം/ചെറിയ തടിവഞ്ചി)

കാര്‍ഷിക യന്തങ്ങള്‍ വാങ്ങി സമിതികള്‍ക്ക് / സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കല്‍(എസ്.സി വിഭാഗം)

കാര്‍ഷിക യന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വനിതകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കി ജൈവകൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്‍

കാര്‍ഷിക യന്തങ്ങള്‍ വാങ്ങി സമിതികള്‍ക്ക് / സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കല്‍(കുറ്റിപ്പമ്പ് , പവര്‍ സ്പ്രെയര്‍, കളനീക്കല്‍ ഉപകരണം , ട്രാക്ടര്‍ , ട്രില്ലര്‍ മിനിട്രാക്ടര്‍, റോക്കര്‍ സ്പെയര്‍)

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് ലബോറട്ടറി ആരംഭിക്കല്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം തുണി സഞ്ചി നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്

എസ്.സി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

എസ്.സി വിഭാഗം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്ക് സൈഡ് കാര്‍ ഘടിപ്പിച്ച വാഹനം

കുട്ടികള്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

പഠനമുറി നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കല്‍  ( പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം)

പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന എസ്.റ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ പരിശീലനം

10 മീ ഒ.എല്‍ അധികരിക്കാത്ത എഫ്.ആര്‍.പി / മറൈന്‍ പ്ലൈവുഡ് വള്ളങ്ങളിലെ പഴയ കേടായ വല മാറ്റി പുതിയ വല വാങ്ങുക

ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ (2018/19)

പ്രൊഫഷണല്‍ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ധനസഹായം

വനിതാ മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പെട്ടി ഓട്ടോയും ഐസ് ബോക്സും

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി നിര്‍മ്മാണത്തിന് ധനസഹായം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഭിന്നശേഷിയുള്ള വനിതകള്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം

ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ (2018/19)

വനിതകള്‍ക്ക് ആട് വിതരണം

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എസ്.സി

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഫൈബര്‍/ചെറിയ വള്ളം

കടലോര മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

വനിതകള്‍ക്ക് ഗ്രോബാഗ്

കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി

വനിതകള്‍ക്ക് കോഴിയും കൂടും

കടലോര മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം

എസ്.റ്റി കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍

പാലിനു ഇന്‍സെന്‍റീവ്

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

എസ്.സി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

എസ്.റ്റി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് സൗരറാന്തല്‍

കുടുംബശ്രീക്ക് റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്

എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് ആട് വിതരണം

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും

എസ്.സി വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങല്‍

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

എസ്.സി കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനമുറി നിര്‍മ്മാണം

എസ്.സി വിവാഹ ധനസഹായം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

എസ്.റ്റി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് മൊബൈല്‍ സെയില്‍സ് സര്‍വ്വീസ് യൂണിറ്റ്

വനിതകള്‍ക്ക് തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ നല്‍കല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍

വനിതകള്‍ക്ക് യോഗ പരിശീലനം

കേരള കോസ്റ്റല്‍ സോണ്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് അതോറിറ്റി - പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭൂപടം

കേരള കോസ്റ്റല്‍ സോണ്‍ ഭൂപടം 1 (കരട്)

കേരള കോസ്റ്റല്‍ സോണ്‍ ഭൂപടം 2 (കരട്)

കേരള കോസ്റ്റല്‍ സോണ്‍ ഭൂപടം 3(കരട്)

കേരള കോസ്റ്റല്‍ സോണ്‍ ഭൂപടം 4 (കരട്)

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍  - ആന്‍റണി.സി(സെക്രട്ടറി പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല)

അസിസ്റ്റന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ - സപ്ന.കെ.നായര്‍ (ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്)

അപലേറ്റ് അതോറിറ്റി  - ഒ. മീനാകുമാരിയമ്മ (അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്)

Older Entries »