തൊഴിലവസരം- ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (താല്‍കാലിക നിയമനം)

തൊഴിലവസരം- ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (താല്‍കാലിക നിയമനം)

ഇലക്ഷന്‍ 2020- വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്-1 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-1 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-2 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-2 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-3 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-4 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-4 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-5 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-5 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-6 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-6 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-7 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-7 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-8 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-8 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-9 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-9 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-10 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-10 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-11 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-11 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-12 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-13 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-13 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-14 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-15 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-16 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-16 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-17 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-17 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-18 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-18 ഭാഗം-2

പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഇലക്ഷന്‍ 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്-1 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-1 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-2 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-2 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-3 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-4 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-4 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-5 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-5 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-6 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-6 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-7 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-7 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-8 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-8 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-9 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-9 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-10 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-10 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-11 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-11 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-12 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-13 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-13 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-14 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-15 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-16 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-16 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-17 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-17 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-18 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-18 ഭാഗം-2

ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ 2019/2020

ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ 2019/2020

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019/2020

2019/2020  പദ്ധതികള്‍

ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍

ബഡ്ജറ്റ് 2019/2020

ബഡ്ജറ്റ് 2019/2020

ബഡ്ജറ്റ് 2018/19 (റിവൈസ്ഡ്)

റിവൈസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് 2018/19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018/19

ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍

റസീപ്റ്റ് & പെയ്മെന്‍റ്

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ (2018/19)

ഫൈബര്‍ റി ഇന്‍ഫോഴ്സസ്(എ.ആര്‍.പി കട്ടമരം/ചെറിയ തടിവഞ്ചി)

കാര്‍ഷിക യന്തങ്ങള്‍ വാങ്ങി സമിതികള്‍ക്ക് / സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കല്‍(എസ്.സി വിഭാഗം)

കാര്‍ഷിക യന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വനിതകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കി ജൈവകൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്‍

കാര്‍ഷിക യന്തങ്ങള്‍ വാങ്ങി സമിതികള്‍ക്ക് / സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കല്‍(കുറ്റിപ്പമ്പ് , പവര്‍ സ്പ്രെയര്‍, കളനീക്കല്‍ ഉപകരണം , ട്രാക്ടര്‍ , ട്രില്ലര്‍ മിനിട്രാക്ടര്‍, റോക്കര്‍ സ്പെയര്‍)

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് ലബോറട്ടറി ആരംഭിക്കല്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം തുണി സഞ്ചി നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്

എസ്.സി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

എസ്.സി വിഭാഗം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്ക് സൈഡ് കാര്‍ ഘടിപ്പിച്ച വാഹനം

കുട്ടികള്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

പഠനമുറി നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കല്‍  ( പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം)

പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന എസ്.റ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ പരിശീലനം

10 മീ ഒ.എല്‍ അധികരിക്കാത്ത എഫ്.ആര്‍.പി / മറൈന്‍ പ്ലൈവുഡ് വള്ളങ്ങളിലെ പഴയ കേടായ വല മാറ്റി പുതിയ വല വാങ്ങുക

Older Entries »