വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2019/2020

ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍
റസീപ്റ്റ് & പെയ്മെന്‍റ്
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

തൊഴിലവസരം- ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (താല്‍കാലിക നിയമനം)

തൊഴിലവസരം- ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (താല്‍കാലിക നിയമനം)

ഇലക്ഷന്‍ 2020- വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്-1 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-1 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-2 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-2 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-3 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-4 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-4 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-5 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-5 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-6 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-6 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-7 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-7 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-8 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-8 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-9 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-9 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-10 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-10 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-11 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-11 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-12 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-13 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-13 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-14 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-15 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-16 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-16 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-17 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-17 ഭാഗം-2


വാര്‍ഡ്-18 ഭാഗം-1


വാര്‍ഡ്-18 ഭാഗം-2

പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഇലക്ഷന്‍ 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്-1 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-1 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-2 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-2 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-3 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-4 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-4 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-5 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-5 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-6 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-6 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-7 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-7 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-8 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-8 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-9 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-9 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-10 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-10 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-11 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-11 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-12 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-13 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-13 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-14 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-15 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-16 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-16 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-17 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-17 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ്-18 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ്-18 ഭാഗം-2

ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ 2019/2020

ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമായ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ 2019/2020

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019/2020

2019/2020  പദ്ധതികള്‍

ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍

ബഡ്ജറ്റ് 2019/2020

ബഡ്ജറ്റ് 2019/2020

ബഡ്ജറ്റ് 2018/19 (റിവൈസ്ഡ്)

റിവൈസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് 2018/19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018/19

ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍

റസീപ്റ്റ് & പെയ്മെന്‍റ്

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

Older Entries »