പൊതു ജനങ്ങള്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്

notice-for-publication-of-roads

പൊതു ജനങ്ങള്ക്കുള്ള നോട്ടീസ് _ Regarding Road

capture1

പൊതു ജനങ്ങള്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്

web-0011

web-0021

പൊതു ജനങ്ങള്ക്കായുള്ള നോട്ടീസ്

scan-12-apr-2020-1_page-0001

പുന്നയൂര്ക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് …. ക്വട്ടേഷന് പരസ്യം

a479f94f-641a-44e9-8b23-81ec2bcb7b07

ലേലം

lelam-001

പുന്നയൂര്‍ക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക - 2020

വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020 ലഭിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

sc-laptop

sc-marriage

sc-pickup-van

sc-vanitha-group

vanitha-pickup-van

watertank

well-recharge

ആട്ടിന്ക്കുട്ടി വളര്ത്തല്

SC Scholarship

കട്ടില്

കാലിത്തീറ്റ

കോഴിയും കൂടും

തെങ്ങിന് തൈ

വിഗലാംഗര്ക്ക് സഹായഉപകരണങ്ങള്

വിഗലാംഗര്ക്ക് സഹായഉപകരണങ്ങള്

വളംപോത്തുക്കുട്ടി വളര്ത്തല്

പഠനമുറി

പച്ചക്കറി കൃഷി

നെല് കൃഷി

വിദേശത്ത് തൊഴില്

പെര്‍മിറ്റ് ഫയലുകള്‍ - റിപ്പോര്‍ട്ട്

proforma-pending-files_page-00012

​പുന്നയൂര്‍ക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ എസ്.സി. കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി. വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അടവാക്കിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 13/12/2017 ന് (ബുധനാഴ്ച്ച) രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് കടിക്കാട് ഗവ.ഹൈസ്കൂളില്‍ രശീതുമായി വന്ന് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രസിഡണ്ട് അറിയിക്കുന്നു.​