കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

10-ാം വാര്‍ഡ്  കരട് വോട്ടര്

BENIFICIARY LIST - 2018-19

വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍ ലിസ്റ്റ്

കട്ടില്‍ ലിസ്റ്റ്

വെജിറ്റബിള്‍ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് - 2017-18

വെിജിറ്റബില്‍ ലിസ്റ്റ്

വാട്ടര്‍കണക്ഷന്‍ ലിസ്റ്റ് (ജനറല്‍)

മുട്ടക്കോഴി ലിസ്റ്റ്

സമഗ്ര തെങ്ങ് ഇടവിളക്യഷി

വയോജനക്ഷേമം (കട്ടില്‍)

പാല്‍സബ്സീഡി ലിസ്റ്റ്

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

വ്യദ്ധര്ക്ക് ശ്രവണസഹായി

ഫിഷര്‍മാന്‍ ഫര്‍ണീച്ചര്‍ വിതരണം

പെട്ടികട വികലാംഗര്‍

വീട് പട്ടികജാതി

അനധിക്യത നിര്‍മ്മാണ നോട്ടീസ് - പുന്നപ്ര തെക്ക്

നോട്ടീസ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമി ഉണ്ട് വീടില്ല ലിസ്റ്റ്

POURAVAKASHA REKHA

pouravakaharekha -1

pouravakasharekha -2

pouravakasharekha-3

BENEFICIARY LIST- 2016

പാല്‍സബ്സീഡി

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

ഗ്രോബാഗ് പച്ചക്കറി  ക്യഷി

വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍ എസ്.സി

സമഗ്ര്  തെങ്ങ് ഇടവിളക്യഷി

വീട് മെയിന്‍റനന്‍സ്  എസ്.സി

വാസസ്ഥലം വാങ്ങല്‍ എസ്.സി

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ് മെന്‍റ് 2014-2015

1. RECEIPT AND PAYMENT 2015

SHEDULES

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2013-2014

RECEIPT AND PAYMENT 2013-14

1. SHEDULES

INCOME AND EXPENDITURE  2013 - 2014

1. SHEDULES

BALANCE SHEET  2013 - 2014

1. SHEDULES

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2012-13

RECEIPT AND PAYMENT 2012-13

1 . SHEDULES

INCOME AND EXPENDITURE  2012-2013

1. SHEDULES

BALANCE SHEET  2012 - 2013

1. SHEDULES

Older Entries »