പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

അമ്പലപ്പുഴ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

12.117
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

ജനസംഖ്യ

:

28629
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13206
സ്ത്രീകള്‍

:

15423
ജനസാന്ദ്രത

:

***
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1167
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88
Source : Census data 2001