പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് 1- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 1- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 2-ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 2- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 3 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 3 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 4- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 4- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 5- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 5- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 6- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 6- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 7- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 7- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 8- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 8- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 9- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 9- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 10- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 10- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 11- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 11- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 12- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 12- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 13- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 13- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 14- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 15- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 16- ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 16- ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 17- ബൂത്ത് 1