പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് 1 -  ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 1 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 2 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 2 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 3 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 3 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 4 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 4 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 5 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 5 - ബൂത്ത്  2

വാര്‍ഡ് 6 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 6 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 7 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 7 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 8 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 8 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 9 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 9 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 10 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 10 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 11 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 11 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 12 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 12 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 13 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 13 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 14 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്  15 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ്  16 - ബൂത്ത് 1

വാര്‍ഡ് 16 - ബൂത്ത് 2

വാര്‍ഡ് 17 - ബൂത്ത് 1