പുല്‍പ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളിലെ Annuel Report

2017-18 ആന്വല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-19 ആന്വല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്

പുല്‍പ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
2018-19 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Covid-19 മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും

Covid-19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

കോവി‍ഡ്19-സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ പഞ്ചായത്ത്തല ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പുല്‍പ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 നുള്ള കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഡ് 1 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 1 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 2 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 2 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 3 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 3 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 4 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 4 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 5 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 5 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 6 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 6 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 13 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 13 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 14 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 14 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 15 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 15 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 16 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 16 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 17 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 17 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 18 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 18 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 19 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 19 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 20 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 20 - ഭാഗം 2
വാര്‍ഡ് 21 - ഭാഗം 1
വാര്‍ഡ് 21 - ഭാഗം 2

പുല്‍പ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

വെറ്റില കൃഷി
വാഴകൃഷി
കുടിവെള്ള ടാങ്ക്
എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം
എ സ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം
സ്പോര്‍ട് കിറ്റ്
ശിങ്കാരിമേളം
സ്കൂട്ടര്‍
ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
പോത്തിന്‍കുട്ടി
പശുവളര്‍ത്തര്‍ എസ് സി പി
പശുവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍
പഠനമുറി
പച്ചക്കറി
നെല്‍കൃഷി
മെറിറ്റിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
എല്‍ ഇ ഡി ബള്‍ബ്
ലാപ്ടോപ്പ്
കോഴി വളര്‍ത്തല്‍
കട്ടില്‍ വിതരണം
കാലിത്തീറ്റ വിതരണം
വീട് റിപ്പയര്‍ എസ് സി പി
വീട് റിപ്പയര്‍ ജനറല്‍
ആട് വളര്‍ത്തല്‍
ധാതു ലവണ വിതരണം
തെങ്ങ് കൃഷി

പുല്‍പ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോകത്ര ലിസ്റ്റ്

നെല്‍ കൃഷി വികസനം
വാഴകൃഷി വികസനം
പച്ചക്കറി വികസനം വനിത
കപ്പ കൃഷി വികസനം
വെറ്റിലകൃഷി വികസനം
തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം
ജല സേചന പമ്പ് സെറ്റ്
കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍ വനിത
ആടു വളര്‍ത്തല്‍ വനിത
കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ)
കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് ധാതുലവണ​ വിതരണം
വീട് പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍
വീട് പുനരുദ്ധാരണ​ എസ് സി
എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം
എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം
ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് സ്പോട്സ് കിറ്റ്
ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
വൃദ്ദര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ ജനറല്‍
വനിതകള്‍ക്ക് തായ്ക്വാണ്ടോ പരിശീലനം
പട്ടികജാതി ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
പട്ടികജാതി ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
വൃദ്ദര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ എസ് സി
കോക്ലിയര്‍ ഇംപ്ലാന്റേഷന്‍
ഫുട്ബോള്‍ കോച്ചിംഗ്
കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ബ്രെയിലി കംമ്പ്യൂട്ടര്‍- നസീഫ് വികെ ട/ഠ ബഷീര്‍ വികെ വാര്‍ഡ് 21
കുമാരിമാര്‍ക്ക് തായ്കോണ്ടോ പരിശീലനം
മുച്ക്ര വാഹനം
ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

ഡി & ഒ ലൈസ്സൻസ് വിവരങ്ങള്‍-2017-18

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ 2017-18

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗതീരുമാനം -18/11/2016 മുതല്‍ ഇതുവരെ