വിവരാവകാശ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

2.ഡി &ഒ ലൈസന്‍സ്