പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

 • കര‌‌ട് വോ‌ട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നവര്‍
 • FORM 10
 • കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 12/08/2020
 • പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020


  ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- എസ്.സി/എസ്.ടി കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

  sc-landless1noticesc-landlesssc-phase-2st-landlessst-phase-2 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

  പുല്ലൂര്‍-പെരിയ ഗ്രാമ പെഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 വാര്‍ഷിക വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിനായി   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ മെമ്പര്‍മാര്‍ മുഖേനയോ പഞ്ചായത്ത് ആഫീസിലോ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെ ആഫീസിലോ 20.06.2020 നകം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

  68be8e059ee3fde0d9fca081cf83442dbudget-2020-211