മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

കേളോത്ത്
പെരിയ