ബഡ്സ് സ്കൂൂള്‍,BRC സെന്‍റര്‍

ബഡ്സ് സ്കൂൂളിന്‍റെ എണ്ണം -1
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം -ചാലിങ്കാല്‍