തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണവും കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങളും

എണ്ണം -  196

കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ — കുണിയ, എടമുണ്ട