അറവുശാല / ശ്മശാനം

അറവുശാല ഇല്ല
ശ്മശാനം - 1-മൊയോലം