അംഗന്‍വാടി

ക്രമനമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് അംഗന്‍വാടിയുടെ പേര്
1 5 കാഞ്ഞിരടുക്കം
2 6 കണ്ണോത്ത് തട്ടുമ്മല്‍
3 6 കമലപ്ലാവ്
4 6 ഇരിയ
5 7 അമ്പലത്തറ
6 14 മീങ്ങോത്ത്
7 7 കുമ്പള
8 4 തന്നിത്തോട്
9 5 കല്ല്യോട്ട്
10 5 ഏച്ചിലടുക്കം
11 4 കാലിയടുക്കം
12 16 പെരിയ
13 2 മുത്തനടുക്കം
14 17 നിടുവോട്ടുപാറ
15 17 താഴത്ത് പെരിയ
16 2 ആയംപാറ
17 2 ആയംപാറ അമ്പലം
18 1 കുണിയ കാലിയടുക്കം
19 1 കുണിയ
20 1 ചെര്‍ക്കാപാറ
21 14 ചാലിങ്കാല്‍ ചെക്യാര്‍പ്പ്
22 13 കേളോത്ത്
23 13 പൊള്ളക്കട
24 10 ഹരിപുരം
25 12 തട്ടുമ്മല്‍ പെരളം
26 12 തട്ടുമ്മല്‍
27 9 കരക്കക്കുണ്ട്
28 9 കൊടവലം 1st
29 9 കൊടവലം 2nd
30 10 എക്കാല്‍
31 8 ബിദിയാല്‍ കോളനി