പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷന്‍

ജില്ല

:

കാസര്‍കോഡ്
ബ്ളോക്ക്     

:

കാഞ്ഞങ്ങാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

63.25ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

22879
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11298
സ്ത്രീകള്‍

:

11581
ജനസാന്ദ്രത

:

362
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1025
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

79.28
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

85.97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

72.21
Source : Census data 2001