വെറ്റിനറി ഡിസ്പെന്‍സറി ചികിത്സ സൗകര്യ വികസനത്തിനും മെച്ചപ്പെ‌ട്ട പ്രവര്‍ത്തനത്തിനു വേണ്ടി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ക്വ‌‌ട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.‌

ക്വട്ടേഷന്‍ നോ‌ട്ടീസ്