പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

  • കര‌‌ട് വോ‌ട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നവര്‍ 4
  • കര‌‌ട് വോ‌ട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നവര്‍