2019-20


2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അസി.സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികള്‍ പ്രകാരം ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയവര്‍

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ പെ​ണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം
ഭവന വയറിംഗ്
എസ് ടി-കട്ടില്‍
എസ് ടി കുടുംബം വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്