ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക- 2019-20

ആട് ഗ്രാമം പദ്ധിതി എസ് ടി (വനിത)
ആട് വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍ (വനിത)
എസ് സി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്(ബ്ലോക്ക്)
കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് എസ് ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍
കാലിത്തീറ്റ ജനറല്‍
കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്
കേര സമൃദ്ധി
ജൈവ പച്ചക്കറി ഗ്രാമം
ഡിഗ്രി പിജി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-എസ് ടി
നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിചിലവ്
നെല്‍വിത്ത് വിതരണം
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ധനസഹായം-
പഠനമുറി എസ് ടി
പാല്‍ സബ്സിഡി
ഭവന വയറിംഗ് ധനസഹായം
ഭവനം വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് ടി
ഭവനം വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് സി
ഭവനം വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ജനറല്‍
ഭിന്നശേഷിക്കാരയ വിദ്യാത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
മഴ മറയില്‍ ഗ്രോബാഗ്
യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍-എസ് ടി
ലാപ്പ് ടോപ്പ്
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ ​എസ് ടി
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ ജനറല്‍
വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ് ടി
വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ് സി
ശിങ്കാരി മേളംഹരിത ഗ്രാമം