വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2018-19

balance-sheet-abstract5balance-sheet-statement1balance-sheet4incomeexpenditure-abstract1income-expenditure-schedule1receipt-payments-abstarct1receiptpayment-schedulecashflow1trialbalance1

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ പെ​ണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം കൈപറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് വിവരം കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

Read the rest of this entry »

ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍

റോഡ് പ്രവൃത്തി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
റോഡ് പ്രവൃത്തി -മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
പ്രോജക്ട് നം 234/2019 കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍

ക്വട്ടേഷന്‍/ടെണ്ടര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ മൂന്ന് പ്രോജക്ട്
സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു പ്രോജക്ട്
സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു പ്രോജക്ട്
വെറ്റിനറി സര്‍ജന്റെ ഒരു പ്രോജക്ട്
ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഒരു പ്രോജക്ട്
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍