ക്വട്ടേഷന്‍/ടെണ്ടര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ മൂന്ന് പ്രോജക്ട്
സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു പ്രോജക്ട്
സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു പ്രോജക്ട്
വെറ്റിനറി സര്‍ജന്റെ ഒരു പ്രോജക്ട്
ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഒരു പ്രോജക്ട്
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

ഊരുക്കൂട്ടം നോട്ടീസ്

പഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഊരുക്കൂട്ട യോഗങ്ങള്‍ 07/11/2018 മുതല്‍ 15/11/2018 വരെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ വെച്ച് ചേരുകയാണ്. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

പഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാമസഭകള്‍ 16/11/2018 മുതല്‍ 31/11/2018 വരെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ വെച്ച് ചേരുകയാണ്. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുനര്‍ ലേലം-നോട്ടീസ്

scan0332

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

scan0330