ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 1
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 2
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 3
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 4
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 5
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 6
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 7
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 8
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 9
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 10
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 11
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 12
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 13
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 14
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 15
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 16

2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2017 - 18

BALANCE SHEET

RECEIPT AND PAYMENT

bs_schedules

INCOME & EXPENDITURE

R & P - STATEMENT

I & E - STATEMENT

ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം അന്തിമ ലിസ്റ്റ്


ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2018

ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - Contact Informations

പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

സെക്രട്ടറി
* ഔദ്യോഗിക മൊബൈല്‍ നം. - 9496043669
* ഓഫീസ് നം. - 0477-2702267
* ഇ-മെയില്‍ - pulincunnoogp@gmail.com

ലൈഫ് - അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

pdf-appeal-bhavanam
pdf-appeal-bhoomi-bhavanam

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ലൈഫ് - ഭൂ രഹിത ഭവന രഹിതരുടെ കരട് ലിസ്ററ്

ഭൂ രഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭവന രഹിതര്‍

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

2017-18-proj-details

Older Entries »