പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക - വാര്‍ഡ് 16

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നോട്ടീസ് 2019 - വാര്‍ഡ് 16

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2018 - 19

Receipt & Payment
Income & Expenditure

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2019

ജീവനക്കാര്‍ - 2019

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 1
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 2
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 3
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 4
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 5
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 6
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 7
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 8
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 9
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 10
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 11
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 12
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 13
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 14
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 15
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 16

2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2017 - 18

BALANCE SHEET

RECEIPT AND PAYMENT

bs_schedules

INCOME & EXPENDITURE

R & P - STATEMENT

I & E - STATEMENT

Older Entries »