ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

നിരവധി വികസനപദ്ധതികള്‍ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ദാരിദ്ര നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന പദ്ധതി, പട്ടികജാതി വികസന പദ്ധതി, പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങള്‍ ക്കുള്ള പദ്ധതി, വനിതാക്ഷേമ പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങിയ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ക്കാണ് പഞ്ചായത്ത് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളും പഞ്ചായത്ത് നല്‍കുന്നുണ്ട്. കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, വിധവ പെന്‍ഷന്‍, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസ്സിനുമേല്‍ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ തുടങ്ങി വിവിധ പെന്‍ഷന്‍ സ്കീമുകള്‍ വഴി പഞ്ചായത്ത് നല്‍കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം നിര്‍ദ്ധനര്‍ക്ക്  കൈത്താങ്ങാണ്. ഓരോ അക്ഷയ കുടുംബശ്രീയൂണിറ്റുകളും പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.