ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം
1 വി ആര്‍ അജിത് കുമാര്‍ സെക്രട്ടറി
2 ഉണ്ണി കെ അസി. സെക്രട്ടറി
3 പ്രീത പി വി ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
4 സുകുമാരി എം അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 അനുപമ കുറപ്പ് എം സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 ലല്ലു ടി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ഷമീന കെ കെ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ശ്യാമള പി ക്ലര്‍ക്ക്
9 സൌമ്യ ക്ലര്‍ക്ക്