പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

കൊണ്ടോട്ടി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

27.95 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

28565
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14234
സ്ത്രീകള്‍

:

14331
ജനസാന്ദ്രത

:

1022
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1007
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.21
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.75
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

86.78
Source : Census data 2001