മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം കാലാവധി
1 കെ.പി.കുറിച്ചത്ത് ബീരാന്‍കുട്ടി 1963-1969
2 പി.എം.ഖാദര്‍ ഹാജി 1969-1979
3 പി.മോയുട്ടി മൌലവി 1979-2000
4 വി.സരോജിനി 2000-2005
5 പി.മോയുട്ടി മൌലവി 2005-2010