പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ മുഖേന ഭക്ഷണം നല്‍കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

Guest Labourers -Community Kitchen