പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/drive/folders/1KmO8ZledXgLU79ur9spICxhhuBbIWvjx?usp=sharing