ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നല്‍കിയ പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

projects-2019-20