പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

UNMARRIED WOMEN ABOVE 50 YEARS - BENEFICIARIES