പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

PENSION FOR MENTALLY AND PHYSICALLY CHALLENGED