ഭരണ സമിതി യോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രആമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഭരണസമിതി യോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://meeting.lsgkerala.gov.in/default2.aspx