2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നല്‍കിയ പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

projects-2019-20

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റ്

2018-19-e0b485e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4ae-e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4aee0b581e0b4a8e0b58de2808de0b497

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി - 2018-19 അന്തിമ പ്രൊജക്ട് ലിസ്റ്റ്

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

2018-19-projects

മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ് 05.03.2018

meetingnotice05032018

50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

UNMARRIED WOMEN ABOVE 50 YEARS - BENEFICIARIES

വിധവ പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ്

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിധവ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

WIDOW PENSION - BENEFICIARIES

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

PENSION FOR MENTALLY AND PHYSICALLY CHALLENGED

ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

OLD AGE PENSION - BENEFICIARY LIST

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിലവില്‍ കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

AGRICULTURE LABOUR PENSION - BENEFICIARY LIST

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 01/08/2017 മുതല്‍ 10/08/2017 വരെ ലഭിച്ച കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍kpbr