ഭരണസമിതി യോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രആമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഭരണസമിതി യോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://meeting.lsgkerala.gov.in/default2.aspx

ഇലക്ഷന്‍ 2020 - സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ് - 17/06/2020

https://drive.google.com/drive/folders/1HUE06TVN9RCEtE7R5KDTOhC3icDa1uA2?usp=sharing

ഇലക്ഷന്‍ 2020 - സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് മേല്‍ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ മുഖേന ഭക്ഷണം നല്‍കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

Guest Labourers -Community Kitchen

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക -2020

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/drive/folders/1KmO8ZledXgLU79ur9spICxhhuBbIWvjx?usp=sharing

വെറ്റില കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

വെറ്റില കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാന്‍ - ജനറല്‍

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാന്‍ - ജനറല്‍ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാന്‍ - എസ് സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാന്‍ - എസ് സി - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ സ്കൂട്ടര്‍ - ജില്ലാ പഞ്ചയാത്ത്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ സ്കൂട്ടര്‍ - ജില്ലാ പഞ്ചയാത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ ഉപകരണം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ ഉപകരണം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പയറുവിത്ത് വിതരണം

പയറുവിത്ത് വിതരണം