50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

UNMARRIED WOMEN ABOVE 50 YEARS - BENEFICIARIES

വിധവ പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ്

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിധവ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

WIDOW PENSION - BENEFICIARIES

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

PENSION FOR MENTALLY AND PHYSICALLY CHALLENGED

ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

OLD AGE PENSION - BENEFICIARY LIST

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിലവില്‍ കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

AGRICULTURE LABOUR PENSION - BENEFICIARY LIST

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 01/08/2017 മുതല്‍ 10/08/2017 വരെ ലഭിച്ച കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍kpbr

ലൈഫ് സാധ്യതാ പട്ടിക - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് സാധ്യതാ പട്ടിക - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍life2

ലൈഫ് സാധ്യതാ പട്ടിക - ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

life1

വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - വിവരങ്ങള്‍

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം, തിയ്യതി എന്നിവ

1. 19/01/2017

2. 24/01/2017

3. 23/02/2017

4. 18/03/2017

5. 27/04/2017

6. 22/05/2017

7. 13/06/2017

8. 04/07/2017

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - വിവരങ്ങള്‍

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം, തിയ്യതി എന്നിവ

1.  24/01/2017

2. 13/02/2017

3. 30/03/2017

4. 24/04/2017

5. 31/05/2017

6. 12/06/2017

7. 15/07/2017