ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

PENSION FOR MENTALLY AND PHYSICALLY CHALLENGED

ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

OLD AGE PENSION - BENEFICIARY LIST

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിലവില്‍ കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

AGRICULTURE LABOUR PENSION - BENEFICIARY LIST

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 01/08/2017 മുതല്‍ 10/08/2017 വരെ ലഭിച്ച കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍kpbr

ലൈഫ് സാധ്യതാ പട്ടിക - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് സാധ്യതാ പട്ടിക - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍life2

ലൈഫ് സാധ്യതാ പട്ടിക - ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

life1

വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - വിവരങ്ങള്‍

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം, തിയ്യതി എന്നിവ

1. 19/01/2017

2. 24/01/2017

3. 23/02/2017

4. 18/03/2017

5. 27/04/2017

6. 22/05/2017

7. 13/06/2017

8. 04/07/2017

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - വിവരങ്ങള്‍

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം, തിയ്യതി എന്നിവ

1.  24/01/2017

2. 13/02/2017

3. 30/03/2017

4. 24/04/2017

5. 31/05/2017

6. 12/06/2017

7. 15/07/2017

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിഗ് കമ്മിറ്റി - വിവരങ്ങള്‍

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം, തിയ്യതി എന്നിവ

1. 07/01/2017

2. 06/02/2017

3. 08/03/2017

4. 14/03/2017

5. 07/04/2017

6. 08/05/2017

7. 31/05/2017

8. 07/06/2017

9. 07/07/2017

10. 08/08/2017

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - വിവരങ്ങള്‍

2017 ല്‍ ഉതുവരെ കൂടിയ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം, തിയ്യതി എന്നിവ

1. 28/01/2017

2. 10/02/2017

3. 15/03/2017

4. 27/04/2017

5. 31/05/2017

6. 30/06/2017

7. 05/08/2017