കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക -2020

പുളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://drive.google.com/drive/folders/1KmO8ZledXgLU79ur9spICxhhuBbIWvjx?usp=sharing

വെറ്റില കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

വെറ്റില കൃഷിക്ക് ജൈവവളം - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാന്‍ - ജനറല്‍

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാന്‍ - ജനറല്‍ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാന്‍ - എസ് സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കാന്‍ - എസ് സി - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ സ്കൂട്ടര്‍ - ജില്ലാ പഞ്ചയാത്ത്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ സ്കൂട്ടര്‍ - ജില്ലാ പഞ്ചയാത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ ഉപകരണം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ ഉപകരണം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പയറുവിത്ത് വിതരണം

പയറുവിത്ത് വിതരണം

പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം

പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം

നേന്ത്ര വാഴയ്ക്ക് ജൈവവളം

നേന്ത്ര വാഴയ്ക്ക് ജൈവവളം

നെല്‍കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

നെല്‍കൃഷിക്ക് ജൈവവളം