പൊതുതെരെഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്കുള്ള പൊതുതെരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്ന വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ രണ്ടാംഘട്ട പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 12.08.2020 ന്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിന്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊതു തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

പൊതു തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

<< CLICK HERE>>

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1. 169/20- ശുചിത്വ കിണര്‍

2. 10/20- കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ പദ്ധതി

3. 27/20- വനിതകള്‍ക്കുള്ള ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി

4. 16/20- വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(പട്ടികജാതി)

5.29/20 - മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി

6.27/20- വനിതകള്‍ക്ക് അടുക്കളത്തോട്ടം

7.19/20- സമഗ്ര നെല്‍കൃൃഷി വികസനം

8. 12/20- വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കല്‍

9. 366/20 - പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

10. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം നല്‍കല്‍

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി - സെപ്റ്റംബര്‍ 2019

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആഗസ്റ്റ്- 2019

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി- മെയ്-2019

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ജനുവരി-2019

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി- ഡിസംബര്‍ - 2018

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നവംബര്‍ 2018

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.  വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)

2. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ( എസ്.സി)

3. ലക്ഷം വീട് നവീകരണം.

4.  കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം

5.  കട്ടില്‍ വിതര​ണം (എസ്.സി)

6. വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് (എസ്.സി)

7. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി (വനിത)

8. ക്ഷീര ഗ്രാമം പദ്ധതി (വനിത)

9. ക്ഷീര ഗ്രാമം പദ്ധത ( എസ്.സി)

10. സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസനം

11. വ്യാവസായിക പച്ചക്കറി വികസനം

12. കേര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കുമ്മായ വിതരണം

13. പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

14. വനിതകള്‍ക്ക് അടുക്കളത്തോട്ടം

15. കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ്.സി)

16. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കല്‍