ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍

റോഡുകള്‍

ലൈന്‍സ്

കുടിവെള്ളം

ലാന്‍റ്സ്

കള്‍വര്‍ട്ട്സ് & ബ്രിഡ്ജസ്

ബില്‍ഡിങ്ങുകള്‍

മൂവബള്‍ ആസ്തി

ഇറിഗേഷന്‍

AFS 2016-17

Balance Sheet Abstract

Balance sheet Schedules

Balance Sheet Schedule B1

Income and Expenditure Abstract

Income and Expenditure Statement

Receipt and Payment Abstract

Receipt and Payment Statement

Cash Flow Statement

General Ledger Trial Balanceപരിരക്ഷ പദ്ധതി

പരിരക്ഷ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

AFS 2014-15

Balance Sheet-1 balance-sheet-1

Balance Sheet-2 balance-sheet-2

Balance Sheet-3 balance-sheet-3

Income & Expenditure Income-and-expendiutre-2

Receipt & Payments receipt-and-payments

Receipt & payment stmt rp

Income & Exp Stamnts rptincomeandexpenditure-1

General Ledger Balance rptledgertrialbalance

ജനപ്രതിനിധികൾ

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ

ബി പി എൽ പട്ടിക

പുലാമന്തോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടിക ഈ ലിങ്കിൽ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

ബി പി എൽ പട്ടിക - 2009

വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

(1) കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍  click here

(2) വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ         click here

(3) വികലാംഗ പെൻഷൻ                  click here

(4) 50 വയസ്സുള്ള അവിവാഹിത വനിത പെൻഷൻ click here

(5) വിധവ  പെൻഷൻ click here

2015 -ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പുലാമന്തോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ   2015-ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍  നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

<< DOWNLOAD>>

Election Commission Website

http://lsgelection.kerala.gov.in/

AFS-2013-14

AFS  2013-14 b-s-1

b-s-2

b-s-3

i-e-1

i-e-2

r-p-1

rp-2

rptcashflow

trial

ബഡ്ജറ്റ്-2014-15

പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2014-15

ബഡ്മറ്റ്-2014-15