പരിരക്ഷ പദ്ധതി

പരിരക്ഷ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

AFS 2014-15

Balance Sheet-1 balance-sheet-1

Balance Sheet-2 balance-sheet-2

Balance Sheet-3 balance-sheet-3

Income & Expenditure Income-and-expendiutre-2

Receipt & Payments receipt-and-payments

Receipt & payment stmt rp

Income & Exp Stamnts rptincomeandexpenditure-1

General Ledger Balance rptledgertrialbalance

ജനപ്രതിനിധികൾ

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ

ബി പി എൽ പട്ടിക

പുലാമന്തോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടിക ഈ ലിങ്കിൽ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

ബി പി എൽ പട്ടിക - 2009

വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

(1) കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍  click here

(2) വാർദ്ധക്യ കാല പെൻഷൻ         click here

(3) വികലാംഗ പെൻഷൻ                  click here

(4) 50 വയസ്സുള്ള അവിവാഹിത വനിത പെൻഷൻ click here

(5) വിധവ  പെൻഷൻ click here

2015 -ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പുലാമന്തോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ   2015-ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍  നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

<< DOWNLOAD>>

Election Commission Website

http://lsgelection.kerala.gov.in/

AFS-2013-14

AFS  2013-14 b-s-1

b-s-2

b-s-3

i-e-1

i-e-2

r-p-1

rp-2

rptcashflow

trial

ബഡ്ജറ്റ്-2014-15

പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2014-15

ബഡ്മറ്റ്-2014-15

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-2014-15

പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ 2014-15  , 17.06.2014 ല്‍ നടന്ന ഡി.പി.സി അംഗീകരിച്ചു.

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-2014-15

2013-14 പദ്ധതി

2013-14 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതികള്‍.

2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി