സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി- ഡിസംബര്‍ - 2018

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നവംബര്‍ 2018

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1.  വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)

2. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ( എസ്.സി)

3. ലക്ഷം വീട് നവീകരണം.

4.  കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം

5.  കട്ടില്‍ വിതര​ണം (എസ്.സി)

6. വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് (എസ്.സി)

7. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി (വനിത)

8. ക്ഷീര ഗ്രാമം പദ്ധതി (വനിത)

9. ക്ഷീര ഗ്രാമം പദ്ധത ( എസ്.സി)

10. സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസനം

11. വ്യാവസായിക പച്ചക്കറി വികസനം

12. കേര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കുമ്മായ വിതരണം

13. പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

14. വനിതകള്‍ക്ക് അടുക്കളത്തോട്ടം

15. കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ്.സി)

16. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കല്‍

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി- ഒക്ടോബര്‍ 2018

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ്  കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്


ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

1. വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി  മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

2. ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

3. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

സ്റ്റാന്റിഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്

1. വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്

2. ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്

3. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളില്‍ എടുത്ത വിവരങ്ങള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളില്‍ എടുത്ത വിവരങ്ങള്‍

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ വിലാസം

അംഗനവാടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗന്‍വാടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍
അംഗനവാടി വിവരങ്ങള്‍

പൌരാവകാശ രേഖ- 2018

പൌരാവകാശ രേഖ-2018

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ട്രൈഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ട്രൈഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്