സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

1. വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി  മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

2. ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

3. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

സ്റ്റാന്റിഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്

1. വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്

2. ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്

3. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ്

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളില്‍ എടുത്ത വിവരങ്ങള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളില്‍ എടുത്ത വിവരങ്ങള്‍

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ വിലാസം

അംഗനവാടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗന്‍വാടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍
അംഗനവാടി വിവരങ്ങള്‍

പൌരാവകാശ രേഖ- 2018

പൌരാവകാശ രേഖ-2018

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ട്രൈഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ട്രൈഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് നോട്ടീസ്

ലൈഫ് വിജ്ഞാപനം

സാധ്യത പട്ടിക- സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

സാധ്യതപട്ടിക- സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവര്‍

ഒഴിവാക്കപെട്ടവര്‍- ഇരട്ടിയായി രേഖപെടുത്തിയവര്‍

ഒഴിവാക്കപെട്ടവര്‍- പൂര്‍ണ്ണമായും വിവരം രേഖപെടുത്താത്തത്

ഒഴിവാക്കപെട്ടവര്‍- മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പെടാത്തവര്‍

ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍

റോഡുകള്‍

ലൈന്‍സ്

കുടിവെള്ളം

ലാന്‍റ്സ്

കള്‍വര്‍ട്ട്സ് & ബ്രിഡ്ജസ്

ബില്‍ഡിങ്ങുകള്‍

മൂവബള്‍ ആസ്തി

ഇറിഗേഷന്‍

AFS 2016-17

Balance Sheet Abstract

Balance sheet Schedules

Balance Sheet Schedule B1

Income and Expenditure Abstract

Income and Expenditure Statement

Receipt and Payment Abstract

Receipt and Payment Statement

Cash Flow Statement

General Ledger Trial Balanceപരിരക്ഷ പദ്ധതി

പരിരക്ഷ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്