ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

pudussery-gp-budget-2018-19

ലൈഫ് മിഷന്‍ - പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

life-landless-house-less-final-list
houseless-list-final

ഓഫീസ് ഉത്തരവ് 2017

office-order-01012017

House Repair Beneficiary List 2016-17

Beneficiary List - House Repair 2016-17

സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ജാതി സെന്‍സസ്സ് 2011(പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് ലിസ്റ്റ്)


സേവനാവകാശ നിയമം 2012

sevanavakasa-niyamam-2012

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »