തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2018- പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാര്‍ഡ് 21(കൊളക്കണ്ടാംപ്പൊറ്റ) കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 21 കൊളക്കണ്ടാംപ്പൊറ്റ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

ലൈഫ് പദ്ധതി(കരട് ലിസ്റ്റ്)

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍-

ഇരട്ടിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയവ

ലൈഫ് മിഷന്‍- ലിസ്റ്റ് (അപൂര്‍ണ്ണമായവ)

മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തവ

D & O ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ 2017-18

D & O ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ 2017-18

പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭവന നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

ഭവന നിര്‍മ്മാണം - പട്ടികജാതി

വനിതാ ഭവന നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

വനിതാ ഭവന നിര്‍മ്മാണം - പട്ടികജാതി

സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ - ജനറല്‍

സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ - പട്ടികജാതി

സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ - പട്ടിക വര്‍ഗം

വനിതാ സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ - എസ്.സി

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം - ജനറല്‍

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - പട്ടികജാതി

വാട്ടര്‍കണക്ഷന്‍ സബ്സിഡി - ജനറല്‍

വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍ സബ്സിഡി - പട്ടികജാതി

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം - പട്ടികജാതി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക ബൂത്ത് തലത്തില്‍ പ്രത്യേകം ലിസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014 - 15

House Renovation -SCP

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015 ലേക്കുള്ള 1 മുതല്‍ 21 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »