യു.പി.എസ് ബാറ്ററി ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

quat1

Intern Trainee Interview

intern-trainee

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

pension-001

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ - തിരുത്തലുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ്

pension-notice1

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം - വൃക്ഷത്തൈ നടല്‍

dsc_09651dsc_0974

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് നോട്ടീസ്

ശുചിത്വ ഭാരതം പദ്ധതി പ്രകാരം നടന്ന വിശേഷാല്‍ ഗ്രാമസഭ

001

പുതുനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ശുചിത്വഭാരതം പദ്ധതി പ്രകാരം ഓക്ടോബര്‍ 2 മുതല്‍ രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ആചരിക്കുന്ന ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രാമസഭ നടന്നു.

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2014-15

A F S 2014-15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2013-14

A F S 2013-14

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-13

A F S 2012-13