പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1970 മുതലുള്ള ജനന-മരണ- വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ…….

പുതുക്കോട്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1970 മുതലുള്ള ജനന-മരണ- വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യാമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. www.cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍‍  വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്‍റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

. Certificate search