പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലിയേറ്റീവ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പാലിയേറ്റീവ്  ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിതഭവനരഹിതര്‍

ഭവനരഹിതര്‍

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം ഫണ്ട് വിവരം

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം ഫണ്ട് വിവരം 2017-18

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം ഫണ്ട് വിവരം 2016-17

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഗതി ആശ്രയ പദ്ധതി

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഗതി ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ രണ്ടാം ഘട്ടം

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

വിവരാവകാശ നിയമം വിവരങ്ങങ്ങള്‍ (2017)

  • അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീമതി.രാജശ്രീ എം.ആര്‍

(പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയക്ടര്‍ പൂര്‍ണ്ണ അധികചുമതല)

ശ്രീ എം സി രാധാകൃഷ്ണന് നായര്‍

പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ശ്രീ ദിപീഷ്  കെ ബി

അസ്സി.പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

  • ഓഫീസ്  മേല്‍വിലാസം

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മല്ലശ്ശേരി  പി.ഒ

പത്തനംതിട്ട

പിന്‍ : 689645

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0468-2242215

ഇ-മെയില്‍ :pramadomgp@gmail.com

പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചയാത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേര് ,ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം,വേതനം എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങള്‍

ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനണ്ഡങ്ങള്‍

വിവിധയിനം ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകള്‍

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവരുടെ പെന്‍ഷന്‍

മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവരുടെ പെന്‍ഷന്‍

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍


വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-17

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍

റെസീപ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ളോ

ഇന്‍കെ & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ ഷെഡ്യൂള്‍

റെസീപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ട്രെയല്‍ ബാലന്‍സ്

പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം

Palliative Care Patients List

പുനര്‍ ലേലം

പുനര്‍ ലേലപരസ്യം

Older Entries »