സോളാര്‍ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ സോളാര്‍ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

MGNREGS Road Concreting Material Supply

Tender - MGNREGS Road Concreting Material Supply

പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്

പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്

പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്‌

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്‌

ക്യാമ്പ്‌ കളക്ഷന്‍ ഫെബ്രുവരി-2018

വസ്തുനികുതി ക്യാമ്പ്‌ കളക്ഷന്‍ : ഫെബ്രുവരി - 2018

MGNREGS - ടെണ്ടര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

MGNREGS - ടെണ്ടര്‍

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി : അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്റീ-ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍

Tender-Quotation

ഗ്രാമസഭാ യോഗം - ലൈഫ് പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി (ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകാരം)

ഗ്രാമസഭ - ലൈഫ് പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി (ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകാരം

ഗ്രാമസഭ - ലൈഫ് പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി (ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകാരം

ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്‌

ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്‌ (2017-18)