ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കല്‍

ആസ്തി ലിസ്റ്റ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണളുടെയും വാര്‍ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി-ലിമിറ്റഡ് ടെണ്ടര്‍

AMC-ലിമിറ്റഡ് ടെണ്ടര്‍

Tender for Different LSGD Works

ae-public-work1

മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്‌ 2019

മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്‌ - 2019

മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്‌ - 2019

പെര്‍മിറ്റ്‌ അദാലത്ത്‌ - 2019

പെര്‍മിറ്റ്‌ അദാലത്ത്‌ : പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതയുള്ള പെര്‍മിറ്റ്/നമ്പറിംഗ് അപേക്ഷയിന്മേല്‍ അദാലത്ത് 09/07/2019 3.30 PM ന് പഞ്ചായത്ത്‌ ഹാളില്‍ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്.

പ്രളയം 2018 (Rebuild Kerala)

പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രളയം 2018 (Rebuild Kerala) - അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30/06/2019,  5 P M വരെ

ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസിലെ 2KV UPS (2 എണ്ണം) & കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ (2 എണ്ണം) എന്നിവയ്ക്ക്  AMC ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ക്വട്ടേഷന്‍ - ടാങ്കര്‍ലോറിയില്‍ വെള്ള വിതരണം

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്‌ - ടാങ്കര്‍ലോറിയില്‍ വെള്ള വിതരണം

സോളാര്‍ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

പോത്താനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ സോളാര്‍ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം