പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ളോക്ക്     

:

ശാസ്താംകോട്ട
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.35ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

 
ജനസംഖ്യ

:

25491
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12663
സ്ത്രീകള്‍

:

12828
ജനസാന്ദ്രത

:

1317
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1013
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.61
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

92.41
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

84.92
Source : Census data 2001