ലൈഫ് മിഷൻ - ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീൽ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക