ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നം

പേര്

ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം

വേതനം

1

ജയപ്രകാശ്.പി

സെക്രട്ടറി

48000/-

2

സി.ഒ.കോമളവല്ലി

അസി.സെക്രട്ടറി

43600 /-

3

ശ്രീലക്ഷ്മി.കെ

ഹെഡ് ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

36600/-

4

ദിവ്യ.എൽ

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

33100/-

5

റസീന.പി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

31500/-

6

സബിത.എ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

31500/-

7

ജയലാൽ.പി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

31500/-

8

ഓമനക്കുട്ടൻ നായർ.ബി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

30700/-

9

ഗിരീഷ് കുമാർ.എൻ.ജെ

ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

24000/-

10

വിദ്യ വിജയൻ

ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

19500/-

11

അശ്വതി.എൽ

ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

19500/-

12

സൌമ്യരാജൻ

ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

19000/-

13

ബിജി.എസ്

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ന്‍റ്

19000/-

14

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ന്‍റ്

19000/-

15

ബി.അജയകുമാര്‍

ലൈബ്രേറിയൻ

17000/-

16

എസ്സ്.പത്മകുമാരിഅമ്മ

പി.ടി.എസ്സ്

12820/-

17

ബി.മണിയമ്മ

പി.ടി.എസ്സ്

12060/-