ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നം

പേര്

ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം

വേതനം

1

ജയപ്രകാശ്.പി

സെക്രട്ടറി

40626/-

2

സി.ഒ.കോമളവല്ലി

അസി.സെക്രട്ടറി

29687 /-

3

സുജാത നെപ്പോളിയൻ

ഹെഡ് ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

25605/-

4

കൃഷ്ണകുമാർ.ജി

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

25005/-

5

റസീന.പി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

22619/-

6

സബിത.എ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

22068/-

7

അഞ്ജു.എം.പി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

22619/-

8

ഓമനക്കുട്ടൻ നായർ.ബി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

20461/-

9

പ്രിയ.ജി

ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

21056/-

10

വിദ്യ വിജയൻ

ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

16542/-

11

അശ്വതി.എൽ

ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

16788/-

12

ക്ലാര്‍‍‍ക്ക്

15548/-

13

രാജേഷ്.ആർ

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ന്‍റ്

14311/-

14

ധന്യ.വി.ജി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ന്‍റ്

14311/-

15

ബി.അജയകുമാര്‍

ലൈബ്രേറിയൻ

8996/-

16

എസ്സ്.പത്മകുമാരിഅമ്മ

പി.ടി.എസ്സ്

8094/-

17

ബി.മണിയമ്മ

പി.ടി.എസ്സ്

7589/-