ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

.

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം അടിസ്ഥാന ശമ്പളം
1 എം.ജിനചന്ദ്രന്‍ സെക്രട്ടറി 25280
2 .രാഘവന്‍.പി.പി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി 19740
3 അനില്‍കുമാര്‍.എ ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക് 16980
4 വിനോദ്.എം അക്കൌണ്ടന്റ് 14980
5 കൃഷ്ണകുമാര്‍.ടി.വി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 14620
6 റിയാസ് എ.പി സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 11889
7 പ്രിജിന്‍.എ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 13210
8 മീന.പി ക്ളര്‍ക്ക് 18300
9 സെന്തില്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 10210
10 തംഷൂന.ഇ.കെ ക്ളര്‍ക്ക് 9940
11 അഖില ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9440
12 മധു കുരീരി /td> പി.ടി.എസ് 5290