പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

വണ്ടൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

34.86ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17
 
ജനസംഖ്യ

:

21522
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10550
സ്ത്രീകള്‍

:

10972
ജനസാന്ദ്രത

:

617
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1040
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.26
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

91.71
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

84.82
Source : Census data 2001