മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം കാലാവധി
1 പി.കെ.ശങ്കരവാര്യര്‍ 1955-1963
2 വി.എം.ഭട്ടതിരിപ്പാട് 1963-1979
3 ഇ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി 1979-1982
4 കെ.റ്റി.ഉണ്ണി മമ്മുട്ടി 1982-1988
5 വി.എം.ദാമോദരന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട് 1988-1993
6 എന്‍.എം.ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരി 1993-1995
7 കെ.ടി.ജമീല 1995-2000
8 ഇ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി 2000-2002
9 എന്‍.എം.ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരി 2002-2005
10 സി.പി.ഉണ്ണിച്ചാത്തന്‍ 2005-2009
11 പി.സജീഷ് 2009-2010
12 എന്‍.എം.ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരി 2010-2014