1- നെല്‍കൃഷി വികസനം
2-പച്ചക്കറി വികസനം
3-സമഗ്രപുരയിടകൃഷി
4-തെങ്ങുകൃഷി
5-കശുമാവ് കൃഷി
6-വനിതകള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക്
7-വീട് വയറിഗ്-എസ് സി
8-വിവാഹധനസഹായം
9-റിവോള്‍വിങ്ങ് ഫണ്ട്
10-വാദ്യോപകരണം
11-പാല്‍സബ്സിഡി
12-പഠനോപകരണവിതരണം
13-കട്ടില്‍ വിതരണം
14-ഭിന്നശേഷി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
15-വീട്-എസ് സി
16-വീട് ജനറല്‍
17-ശുചിത്വകിണറാക്കിമാറ്റല്‍
18-പശുഗ്രാമം പദ്ധതി
19-കോഴി വിതരണം
20-ആട് -എസ് സി
21-കാലിതീറ്റ സബ്സിഡി
21-കാലിതീറ്റ സബ്സിഡി
22-പെണ്ണാട് വിതരണം -ജനറല്‍
22-പെണ്ണാട് വിതരണം -ജനറല്‍
23-പഠനമുറി-ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
24-മുചക്രവാഹനം-ജില്ല
25-മെറിറ്റോറിയസ്- ജില്ല പഞ്ചായത്ത്
26-മെറിറ്റോറിയസ്-പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ബ്ലോക്ക്