വിലാസങ്ങള്‍

വിലാസങ്ങള്‍

PORUR GRAMAPANCHAYAT

CHERUKODE

PORUR P.O

MALAPPURAM

Pin:679339

Phone: 04931 247071

Email: porurgp@gmail.com

———————————————————————

SECRETARY DETAILS

Name                    : M.JINACHANDRAN

Address               :

Phone                   :

CUG No                : 9496047827

————————————————————————–

PRESIDENT DETAILS

Name                    : ARCHANA.N.S

Address               :

Phone                   :

CUG No                : 9496047826