സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍

വികസന സ്റ്റാന്‍‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 07.09.2019health-st16082019-1compdf1health-st16082019-1compdf2ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 26.07.2019ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 26.07.2019ആരോഗ്യം-വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 16.08.2019 ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി 06.04.2019
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 04.05.2019
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 10.06.2019
വികസന സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 05.04.2019
വികസന സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 03.05.2019
വികസന സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍‌ 10.06.2019
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 06.04.2019
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 04.05.2019
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യസ സ്റ്റാന്‍‌ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 21.05.2019
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 04.06.2019
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 05.04.2019
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 11.06.2019
വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍-26.07.2019
വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 20.08.2019
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 06.07.2019
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ -08.08.2019-
ആരോഗ്യം-വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 16.07.2019
ആരോഗ്യം-വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍26.07.2019-
ആരോഗ്യം-വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍16.08.2019
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 21.08.2019
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 30.09.2019
വികസന സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 07.09.2019
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 16.09.2019
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 07.09.2019

beneficiary list 2019-20

1- നെല്‍കൃഷി വികസനം
2-പച്ചക്കറി വികസനം
3-സമഗ്രപുരയിടകൃഷി
4-തെങ്ങുകൃഷി
5-കശുമാവ് കൃഷി
6-വനിതകള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക്
7-വീട് വയറിഗ്-എസ് സി
8-വിവാഹധനസഹായം
9-റിവോള്‍വിങ്ങ് ഫണ്ട്
10-വാദ്യോപകരണം
11-പാല്‍സബ്സിഡി
12-പഠനോപകരണവിതരണം
13-കട്ടില്‍ വിതരണം
14-ഭിന്നശേഷി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
15-വീട്-എസ് സി
16-വീട് ജനറല്‍
17-ശുചിത്വകിണറാക്കിമാറ്റല്‍
18-പശുഗ്രാമം പദ്ധതി
19-കോഴി വിതരണം
20-ആട് -എസ് സി
21-കാലിതീറ്റ സബ്സിഡി
21-കാലിതീറ്റ സബ്സിഡി
22-പെണ്ണാട് വിതരണം -ജനറല്‍
22-പെണ്ണാട് വിതരണം -ജനറല്‍
23-പഠനമുറി-ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
24-മുചക്രവാഹനം-ജില്ല
25-മെറിറ്റോറിയസ്- ജില്ല പഞ്ചായത്ത്
26-മെറിറ്റോറിയസ്-പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ബ്ലോക്ക്

quotation-Printing 2019-20


quotation notice

ayur-quotation

tender- AE and Phc

ae-12-18tender1819phc-ltd1218

GPDP-2019-20- അന്തിമ പദ്ധതികളുടെ ലിസ്റ്റ്

1920pcnew2

Auction/tender

pathraparasyam-maram1

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

ph-sc1ph-scph-genvet-kidarivet-kidari-genvet-kalitheetavet-egg-gravet-cowwell-genhouse-schouse-gen<a href=’http://lsgkerala.in/porurpanchayat/files/2018/07/dt-three-wheel.pdf’കിണർറിചാര്‍ജ്ജ്- എസ് സികിണര്‍ റിചാര്‍ജ്ജ് - ജനറല്‍പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണംവീട് പുനരുദ്ധാരണം.എസ് സിവീട്പുനരിദ്ധാരണം-ജനറല്‍പട്ടികജാതി വനിതകള്ക്ക്‍ വിവാഹധനസഹായംപശുഗ്രാമപം പദ്ധത-വനിതകള്ക്ക്‍ പശുവിതരണംകുടുംബശ്രീ തൊഴില്‍സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് സബ്സിഡിവയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍വിതരണംനെല്‍കൃഷിവികസനംപച്ചക്കറിവികസനംസമഗ്ര പുരയിട കൃഷിഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്ഭിന്നശേഷികുട്ടികള്ർക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-എസ് സിഭിന്നശേഷികുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കളര്‍ഷിപ്പ്-ജനറല്‍കിടാരി വിതരണം-ജനറല്‍കിടാരി വിതരണം ജനറല്‍കിടാരി വിതരണം- എസ് സികാലിതീറ്റ വിതരണംമുട്ടഗ്രാമം പദ്ധതി>ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്- മുചക്രവാഹനംജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-സെക്യുരിറ്റി ട്രെയിനിഗ്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-പ്രി റിക്രുട്മെന്ർറ് ട്രെയിനിഗ്ബ്ളോക് പഞ്ചായത്ത്- മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്ബ്ലോക്-ഭുരഹിതപുനരിധിവാസ പദ്ധതി

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്-ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക് ഇന്‍വര്‍ട്ടര്‍ വാങ്ങല്‍

tender-mo-hom

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍