ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് 2018-19

വിവരാവകാശ നിയമം-2005

staff-details

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

grama-sabha-list-2017-18

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഒന്നാം അപ്പീലിനു ശേഷം പുന:പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ് (അംഗീകരിച്ചത്)

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ് (അംഗീകരിച്ചത്)

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ് - സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വിഭവ സമാഹരണം

vikasana-rekha-2017-22

വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പദ്ധതികളും

pathathi-rekha

പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കുരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും വിവരങ്ങള്‍

{Kma-]-©m-b¯v DtZym-K-Ø-cpw Poh\¡mcpw

sk{I-«dn : {io. A\q]vIpamÀ. hn

Akn. sk{I-«dn : {io._n\p.]n.Fð

slUv ¢mÀ¡v : {ioaXn.AÀ¨\.sI.Fkv

A¡u-­âv : {io. APb³.Fkv

sset{_dnb³ : {io. A\nðIpamÀ. hn

ko\nbÀ -¢mÀ¡pamÀ: 1. {io. A\nðIpamÀ._n

2. {io.- cmPohv. ]n

3. {ioaXn. PoP.Fw

¢À¡p-amÀ 1. {io.\njdmWn.Fkv

2. {io. cRvPnXv.F³.Fkv

3. {ioaXn. eoP.sI

Hm^okv Aä³Uâv 1. {ioaXn. A\neIpamcn.]n.hn

2. Ipamcn. BXnctKm]n\mYv

F^v.-än.-Fkv 1. {ioa-Xn.- tacn._n

F³Pn-\o-b-dnwKv hn`mKw 1. Akn: F³©n-\o-bÀ {ioaXn. A\p]a.]n.BÀ

2. HmhÀko-bÀ {ioaXn Pb{io

3 HmhÀko-bÀ  þ Hgnhv ({Sm³kv^À Bbn)

sSIv\n¡Â AknÌâv : {io. hntPjv.hn

Po¸v ss{UhÀ : {io. cmaN{µ³.]nÅ

hn.C.H : {io. {ioPn¯v.bp.hn

Fw.-Pn.-F³.-BÀ.-C.-Pn.-F-kv.

A{I-Un-äUv F©n-\o-bÀ : 1) {ioa-Xn.- Pb.Fw.F

HmhÀko-bÀ: {io. hnt\mZv

tUäm F³{Sn Hm¸-td-äÀ : 1) {ioa-Xn.- cXn.Fkv.BÀ

2) {ioa-Xn.- kp\nX.Fkv

t{]cIv

km£cX t{]cIv : {ioaXn. APnXIpamcn

km£cX t{]cIv : {ioaXn. KoXmaWn

Older Entries »