കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്1
2018-19ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്2
2018-19-ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്3
2018-19ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്4
2018-19ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്5

ടെണ്ടര്‍ 2017-18

website

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14

annual-statementasset-details
development-fund

hospital-slaughter-house

livestock2

road-details

welfare-pension

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15

ag-audit
annual-report

asset

audit

buildings

coastal-area

colony

colony1

computer

crematorium

daily-wages

daily-wages1

dcb

dcb1ddp

financial-aid

forest-area

gramasabha

hospitals

institutional-places

iso

iso1

kudumbasree

land-and-house

livestock

livestock1

market

members

mgnregs

own-fund

own-fund1

paddy-fields

penality

pension

plan-details

printing

public-info

quari

road

rti

school-details

scst

sevanavakasam

shreding

slaughter-houses

softwares

tax

toilet

training

vecancies

vehicles

water-taps

women-enterpreneurship

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

rptbalancesheet153
rptbalancesheet152rptrp12-133
rptrpschedules12-131

rptincomeandexpenditure12-132

rptieschedules12-132

rptbalancesheetschedule131

rptb1schedule131

rptbalancesheet131

rptrp13-141

rptrpschedules13-141

rptincomeandexpenditure13-141

rptincomeandexpenditure13-142

rptbalancesheet141

rptb1schedule141

rptbalancesheet142

rptrp14-151

rptrpschedules14-151

rptincomeandexpenditure14-151

rptieschedules14-151

rptbalancesheetschedule151

rptb1schedule151

mother electoral roll

mother roll

മാനസീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-ലിസ്റ്റ്

mentally-challenged

ശരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-ലിസ്റ്റ്

physically-challenged-1

ഇലക്ഷന്‍ 2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക
ഫോറം 3

Older Entries »